Nieuws

Aangepast beleid omtrent Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben ook wij maatregelen moeten treffen om verspreiding te voorkomen.

Belangrijk om te weten
Coronavirussen verspreiden zich van mens naar mens.
Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven, zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal, glas of andere spullen.

Wij werken regelmatig in woningen waar we in contact komen met mensen uit de verhoogde risicogroep.

Wij volgen de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. Daarnaast hebben wij de passende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen.

Wij proberen onze medewerkers Buitendienst klussen zo dicht mogelijk bij huis te geven. Hierdoor kan het zijn dat wij in bepaalde regio’s minder klussen kunnen aannemen. Ook kunnen wij geen garantie bieden op spoed uitslagen. Wij blijven onze uiterste best doen om de beste service te kunnen die de omstandigheden toestaan. Ook blijven wij telefonisch en via de mail bereikbaar. Neem gerust contact met ons op zodat we in overleg tot een passende oplossing kunnen komen.

De toekomst van het asbeststelsel

Het asbeststelsel verandert voortdurend. Tamara van Ark (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schreef een brief aan de kamer over de meest recente ontwikkelingen. We vatten de brief hieronder voor u samen, maar hij is ook na te lezen via de website van de Rijksoverheid.

Brief aan de Tweede Kamer over ontwikkelingen rondom het asbeststelsel

De risico’s van asbest mogen niet worden onderschat. Het verwijderen van asbest moet dan ook veilig gebeuren op een manier waarbij de gezondheid en veiligheid van werknemers voorop staat. Er moet goed gekeken worden naar de risico’s van asbestblootstelling. De staatssecretaris stelt dat asbestverwijdering niet onnodig duur en complex moet zijn. Het stelsel moet voldoende wendbaarheid en flexibiliteit bieden als het gaat om goedkopere en effectievere methodes om asbest te saneren, zonder veiligheid en bescherming uit het oog te verliezen.

De kamer is in de brief geïnformeerd over o.a. de volgende punten:
• Validatie en Innovatiepunt (VIP),
• SMArt: nieuwe stijl
• Vertegenwoordiging asbestveld
• Koppeling van certificatievereiste aan type asbesttoepassing,
• Eindbeoordeling

Validatie en innovatiepunt (VIP)
De validatiecommissie (pilotcommissie) SCi 547 wordt opgeheven. In de plaats hiervoor komt het VIP, dat snel en eenduidig oordeel kan geven over validaties en innovatieve werkmethoden. Het VIP zal de staatssecretaris adviseren over de toelating van deze nieuwe werkmethoden. De kerntaak bestaat uit het beoordelen van verzoeken tot landelijke validatie van nieuwe/innovatieve verwijderingsmethoden. Ook zullen zij de al in gebruik genomen verwijderingsmethoden beoordelen (die tot nu toe alleen op projectniveau zijn gevalideerd).

Het VIP zal, naast een secretaris en een compact ondersteuningsbureau, bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en een pool van meerdere experts. Als toezichthouder en handhaver voor de arboregelgeving zal de Inspectie SZW een onafhankelijke toets uitvoeren op het VIP-advies.

SMArt nieuwe stijl
SMArt is een instrument dat staat voor StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek. Het huidige SMArt is verouderd; daarom wordt ingezet op de bouw van een nieuw instrument. De Staatssecretaris streeft ernaar dat eind 2020 SMArt nieuwe stijl operationeel is. Het instrument is meer risicogestuurd en geeft nauwkeurig de stand van wetenschap en techniek weer door de koppeling met de TNO-database. De onafhankelijke rol van TNO hierin is van groot belang, daarom zal met TNO een convenant worden gesloten waarin deze rol geduid wordt.

Vertegenwoordiging asbestveld
De stichting Ascert beheert (op verzoek van SZW) certificatieschema’s op het gebied van asbest. Deze zijn door SZW in de Arboregeling verplicht gesteld. Ascert biedt de deskundigen van belanghebbende partijen de gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van de schema’s. De staatssecretaris wil hierbij een meer evenredige belangenvertegenwoordiging.

Dit heeft ertoe geleid dat het CCvD en de werkkamers binnen Ascert opnieuw zijn ingericht met andere belangenvertegenwoordigers. Opvallend is dat de laboratoria- en inspectie-instellingen niet langer zijn vertegenwoordigd.

Koppeling van certificatievereiste aan type asbesttoepassing
Op dit moment is certificering verplicht bij de verwijdering van asbest in risicoklasse 2. In risicoklasse 1 gelden ook strenge, algemenere regels, maar certificatie is niet vereist. In de toekomst moet de verplichting van een certificaat niet langer afhankelijk zijn van de risicoklasse, maar van het soort toepassing waarmee men werkt. Zo worden de asbesttoepassingen en de inherente risico’s die bij de betreffende toepassing horen leidend.

Als een verwijderaar risicovolle toepassingen weghaalt, maar door een innovatieve werkwijze de blootstelling toch onder de grenswaarde kan brengen kan het werk (na validatie) in risicoklasse 1 worden uitgevoerd. Volgens de huidige regels vervalt dan de eis om onder certificering te werken.

Eindbeoordeling
De eisen rondom de eindbeoordeling worden meer gericht op het risico en type van de verwijderde toepassing. TNO heeft geadviseerd om bij saneringen die binnen plaatsvinden en niet (kunnen) leiden tot hoge vezelemissies, geen luchtmetingen meer te doen, maar uitsluitend een visuele eindbeoordeling.

Overwogen is om bij de eindbeoordeling na amfiboolsaneringen (klasse 2A) met een laag risico de toetswaarde van 2000 vezels/m3 te verhogen naar 10.000 vezels/m3. Deze aanpassing wordt niet doorgevoerd.

Zit u met vragen over asbest of bent u op zoek naar meer informatie over eindmetingen? Neem dan contact met ons op!

PLM: de asbestdeskundige op locatie

PLM heeft de ambitie om een hoog serviceniveau te bieden. Dat is zeer succesvol gebleken waardoor we het aantal inspecteurs, alleen al dit jaar, meer dan verdubbeld hebben. En we blijven verder groeien zodat we zowel alle bestaande klanten als alle nieuwe klanten kunnen bedienen. We maken het ons daarbij niet gemakkelijk: we kiezen voor inspecteurs met ervaring, mensen die het ‘snappen’.

PLM wil met kennis en kunde uw werkzaamheden kunnen beoordelen. Nieuwe medewerkers worden opgeleid door onze ervaren krachten zodat wij in de gehele linie de beste kennis en kwaliteit kunnen leveren. Tevens biedt PLM zijn medewerkers de kans om zelf ook het certificaat Asbestdeskundige (Sc570) te halen. Een uitgebreide blik op het gehele asbestspeelveld om het algemene kennis niveau nog verder te verhogen. Hiermee leven wij naar ons motto: PLM, de asbestdeskundige op locatie!